OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pravidla pro zadávání objednávek prostřednictvím internetového obchodu www.svetseminek.cz provozovaného pod internetovou doménou www.svetseminek.cz a pro telefonické objednávky zboží nabízeného www.svetseminek.cz.
Vlastníkem domény www.svetseminek.cz je : Dále jen fyzická osoba : Martin Lukůvka, se sídlem : Medlovice 145, PSČ 68741;  IČO 05584710, info@svetseminek.cz, telefonní číslo : +420 773 002 760
Obchodní podmínky byly vypracovány na základě ustanovení obecně platného práva na území České Republiky. Obchodní podmínky definují pravidla provozu obchodu www.svetseminek.cz dostupného na internetové adrese www.svetseminek.cz a poskytování a využívání služeb obchodu, jakož i pravidla pro zadávání objednávek po telefonu a / nebo prostřednictvím e-mailu. Pravidla definují práva a povinnosti kupujících, jakož i práva, povinnosti a rozsah odpovědnosti www.svetseminek.cz jako subjektu spravujícího a provozujícího obchod www.svetseminek.cz a prodávajícího sortiment dostupný na www.svetseminek.cz.

Podmínkou používání obchodu www.svetseminek.cz nebo zadávání objednávek e-mailem, telefonem je přečíst si obsah těchto Pravidel, která jsou k dispozici níže.

 

DEFINICE

Pojmy použité v Pravidlech mají následující význam:
1.1. E-mailová adresa - označení ICT systému, který umožňuje komunikaci pomocí prostředků elektronické komunikace.

1.2. Osobní údaje - veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby zpracovávané Prodávajícím pro řádné poskytování Služeb uvedených v těchto Pravidlech, jakož i pro statistické účely související s podnikáním Prodávajícího.

1.3. Registrační formulář - formulář vyplněný Uživatelem za účelem vytvoření účtu, dostupný na internetové adrese www.svetseminek.cz

1.4. Obchodní informace - jakákoli informace určená přímo či nepřímo k propagaci Zboží, služeb nebo image Prodávajícího, s výjimkou informací umožňujících komunikaci prostřednictvím prostředků elektronické komunikace s konkrétní osobou a informací o zboží a službách, které nedosahují obchodního účinku požadovaného zadavatelem. jeho šíření, zejména bez odměny nebo jiných výhod ze strany výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb.

1.5. Kupující / Uživatel - fyzická osoba, právnická osoba, organizační složka způsobilá k právním úkonům, jakož i veřejné instituce a rozpočtové složky, je příjemcem služeb ve smyslu, používání Služeb nabízených www.svetseminek.cz na základě Smlouvy, jakož i používání Služeb nabízených v rámci Objednávek učiněných e-mailem, telefonicky.

1.6. Rozhodné právo - zákon platný v České republice.

1.7. Prodávající - Dále jen fyzická osoba : Martin Lukůvka, se sídlem : Medlovice 145, PSČ 68741;  IČO 05584710, info@svetseminek.cz, telefonní číslo : +420 773 002 760

1.8. Majitel domény -  jejímž prostřednictvím Kupující využívá Služby nabízené Obchodem www.svetseminek.cz na základě Smlouvy nebo v rámci Objednávek.

1.9. Řád - tento Řád pro poskytování Služeb Prodávajícím. Pravidla jsou k dispozici zdarma na www.svetseminek.cz

1.10. Podmínky služby - (Podmínky služby) stanovené vlastníkem domény, dostupné zdarma na internetové adrese www.svetseminek.cz, závazné pro Kupujícího i Prodávajícího, bez ohledu na ustanovení Pravidel.

1.11. Stálí zákazníci - Kupující, kteří učinili alespoň deset Objednávek, na základě kterých řádně a včas zaplatili prodejní cenu Zboží.

1.12. Prostředky elektronické komunikace - technická řešení včetně ICT zařízení a s nimi spolupracujících softwarových nástrojů umožňující individuální komunikaci na dálku pomocí přenosu dat mezi ICT systémy, zejména e-mailem.

1.13. Zboží - příslušenství nabízené k prodeji se nachází v obchodě Svět Semínek na internetové adrese www.svetseminek.cz

1.14. Smlouva - smlouva o poskytování elektronických služeb uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.15. Služby - činnosti směřující k prodeji sortimentu prodávajícího kupujícímu nacházejícího se v internetovém obchodě Svetseminek.cz, prostřednictvím webové stránky www.svetseminek.cz, e-mailu, telefonu, včetně uzavření Smlouvy a její implementace.

1.16. Uživatel – Kupující, který si vytvořil Účet v internetovém obchodě www.svetseminek.cz

1.17. Objednávka – Služba spočívající v zadání objednávky k nákupu zboží prostřednictvím obchodu www.svetseminek.cz, telefonicky (na čísle 773002760) nebo e-mailem (na adrese info@svetseminek.cz).

OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tato pravidla definují:

2.1.1 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s poskytováním služeb elektronickými prostředky, telefonicky.

2.1.2. Pravidla pro zpřístupňování objednávek zboží a služeb prostřednictvím webových stránek www.svetseminek.cz, e-mailem nebo telefonicky

2.1.3. Pravidla ochrany osobních údajů osob využívajících služby poskytované elektronicky prostřednictvím webových stránek www.svetseminek.cz ve smyslu GDPR.

2.2. Prodávající poskytuje Služby elektronicky prostřednictvím webové stránky www.svetseminek.cz, elektronickými prostředky: e-mailovou adresou: info@svetseminek.cz nebo telefonicky na čísle +420 773 002 760

2.3. Kupující je povinen dodržovat ustanovení Pravidel od okamžiku, kdy podnikne kroky k využívání Služeb poskytovaných Prodávajícím.

2.4. Vlastníkem autorských práv ke Zboží prezentovanému na www.svetseminek.cz je Prodávající.

2.5. Fotografie zboží jsou umístěny na webových stránkách www.svetseminek.cz pro ilustrační účely a slouží pouze k prezentaci zboží na nich uvedeného.

2.6. Ustanovení Pravidel se vzájemně doplňují s Podmínkami služby dostupnými na www.svetseminek.cz. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel žádným způsobem nevylučují ani neomezují použití ustanovení Všeobecných podmínek služby, zveřejněných na webových stránkách vlastníka domény www.svetseminek.cz - v tomto případě ustanovení Podmínek služby (Podmínky služby) jsou závazná.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRODÁVAJÍCÍM

3.1. Technické požadavky nutné pro spolupráci s ICT systémem používaným Prodávajícím jsou následující:

3.1.1. Připojení k internetu,

3.1.2. webový prohlížeč, který umožňuje zobrazení HTML dokumentů na obrazovce počítače,

3.1.3. prohlížeč, který přijímá e-mailový účet.

3.2. Prodávající informuje o možnosti záznamu IP adresy kupujícího za účelem vedení statistik Webu a zavádění vylepšení Webu.

3.3. Prodávající si vyhrazuje, že užívání Služeb může být spojeno se standardním rizikem souvisejícím s užíváním internetu. Kupujícímu je doporučeno učinit vhodná opatření k jejich minimalizaci.

3.4. Prodávající se zavazuje vůči Kupujícímu zahájit poskytování služeb souvisejících se Smlouvou neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od ukončení procesu vytvoření Účtu.

REGISTRACE, VYTVOŘENÍ ÚČTU, PŘIHLÁŠENÍ

4.1. Založení a používání účtu je zdarma.

4.2. Pro zadání Objednávky v Obchodě www.svetseminek.cz si Kupující musí zřídit Účet.

4.3. Přijetím Pravidel vyjadřuje Uživatel souhlas se všemi podmínkami v nich obsaženými a zavazuje se je dodržovat.

4.4. Podmínkou uzavření Smlouvy je kromě poskytnutí údajů uvedených v těchto Pravidlech souhlas s volbou Rozhodného práva pro Smlouvu, tj. polského práva.

4.5. Vyjádření souhlasu s volbou Rozhodného práva je dobrovolné, ale nezbytné k zadání Objednávky a nákupu Zboží.

4.6. Pro vytvoření Účtu Uživatelem, který je fyzickou osobou nepodnikající, je nutné vyplnit Registrační formulář a uvést Osobní údaje ve tvaru: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon. číslo, jméno identifikující uživatele v obchodě www.svetseminek.cz ( přihlášení) a také zadání hesla.

4.7. Pro vytvoření účtu v obchodě www.svetseminek.cz Uživatelem, který je fyzickou osobou podnikající, právnickou osobou, organizační složkou s právní způsobilostí nebo veřejnou institucí či rozpočtovou složkou, je nutné vyplnit Registrační formulář a poskytnout údaje ve tvaru: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefon, název společnosti, daňové identifikační číslo, jméno identifikující Uživatele v www.svetseminek.cz (Přihlášení), jakož i poskytnutí hesla.

4.8. Odesláním Registračního formuláře Uživatel prohlašuje, že:

4.6.1. údaje uživatele v něm uvedené jsou úplné a v souladu se skutečností,

4.6.2. je oprávněna uzavřít Smlouvu ve světle platného práva,

4.6.3. poskytnuté informace neporušují práva třetích osob,

4.6.4. přečetl Pravidla a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.

4.7. Prodávající po obdržení správně vyplněného Registračního formuláře zašle na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem zprávu obsahující aktivační odkaz použitý k dokončení procesu registrace v Obchodě www.svetseminek.cz

4.8. Po dokončení Registračního procesu uvedeného v bodě 4.7. těchto Pravidel si Prodávající vytvoří Uživatelský účet v Obchodě www.svetseminek.cz pomocí přihlašovacího jména uvedeného v Registračním formuláři.

4.9. Smlouva mezi Prodávajícím a Uživatelem je uzavřena potvrzením registrace Uživatelem aktivací odkazu zaslaného za tímto účelem Prodávajícím na e-mailovou adresu Uživatele.

4.10. Prodávající je oprávněn kdykoliv ověřit Osobní údaje poskytnuté Uživatelem při telefonickém kontaktu s Kupujícím nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu Uživatele.

4.11. Uživatel může do 14 dnů od uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů předložením příslušného prohlášení v elektronické podobě nebo písemně, zaslané na e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu uvedenou Prodávajícím, s tím, že datum poštovního razítka nebo datum odeslání zprávy v elektronické podobě.

4.12. V případě, že Uživatel odstoupí od Smlouvy, a v době mezi registrací a odstoupením od Smlouvy, uzavřel s Prodávajícím smlouvu dle bodu 5.8, která ke dni obdržení prohlášení Prodávajícího o nebylo ze strany prodávajícího provedeno odstoupení od smlouvy, kupní smlouva zaniká.

4.13. Prodávající může podmínit registraci Uživatele na www.svetseminek.cz potvrzením správnosti jím uvedených údajů v Registračním formuláři.

4.14. Uživatelský účet na www.svetseminek.cz obsahuje údaje Uživatele, které uvedl v Registračním formuláři. V případě změny jakýchkoli údajů by je měl Uživatel neprodleně aktualizovat v přiděleném Uživatelském účtu. Při využívání Služeb je zakázáno mazat údaje poskytnuté Uživatelem, uvedené v bodě 4.4. a 4.5., s výjimkou jejich aktualizace, jakož i uvedení nepravdivých, neúplných údajů nebo třetích osob, které s tím nedaly souhlas.

4.15. Uživatel není oprávněn měnit identifikační jméno, které uvedl v www.svetseminek.cz (Přihlášení). Každému účtu musí být přiřazena jiná e-mailová adresa.

4.16. Uživatel není oprávněn užívat Účet jiného Uživatele a zpřístupňovat svůj Účet dalším osobám.

4.17. Přihlášení na www.svetseminek.cz probíhá pomocí přihlašovacího jména a jedinečného hesla, které zná pouze oprávněný uživatel.

4.18. Uživatel akceptuje nutnost uvést e-mailovou adresu. Tato adresa je nezbytnou formou identifikace Uživatele. Uvedená adresa bude použita pro veškerou korespondenci související s poskytováním Služeb. Uživatel se zavazuje aktualizovat E-mailovou adresu, v případě její změny, v nastavení zřízeného Účtu.

4.19. Prodávající potvrzuje, že právním základem pro zpracování údajů poskytnutých při registraci Uživatelem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady UEE 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Údaje Uživatele budou zpracovávány za účelem realizace uzavřených smluv, zejména:
- navazování nebo udržování obchodních vztahů a plnění smlouvy / objednávky (např. přijímání objednávek, poskytování služeb, vyřizování objednávek, vystavování a zasílání faktur za poskytnuté služby) v souladu s s uměním. 6 sec. 1 lit. b) obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“;
- prosazování nebo obhajoba nároků, jakož i pro účely přímého marketingu (s výhradou souhlasu) jako oprávněné zájmy správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
- plnění povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení nebo v souvislosti s plněním úkolů ve veřejném zájmu (základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

PŘIJÍMÁNÍ A PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK

5.1. Objednávky kupujícího/uživatele mohou být vyřizovány pouze na území České Republiky nebo formou dodávek z České republiky do zemí Evropské unie.

5.2. Aktuální informace o dostupném Zboží jsou zveřejněny na webových stránkách obchodu Svět semínek na adrese www.svetseminek.cz

5.3. Informace o zboží uvedené na webových stránkách www.svetseminek.cz nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

5.4. Odesláním objednávky kupující:

5.5.1. výběr objednaného zboží,

5.5.2. uvedení způsobu dodání a dodací adresy a adresy, na kterou má být faktura s DPH vystavena,

5.5.3. V případě, že Kupující nevyužívá Obchod www.svetseminek.cz a je zároveň fyzickou osobou, která nevykonává podnikatelskou činnost, je nutné poskytnout Osobní údaje ve tvaru: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa,

5.5.4. V případě, že Kupující nevyužívá Obchod ww.svetseminek.cz a je současně fyzickou osobou provozující podnikatelskou činnost, právnickou osobou, organizační složkou s právní způsobilostí nebo veřejnou institucí či rozpočtovou složkou, je nutné poskytnout údaje ve formě : jméno, příjmení, adresa bydliště, E-mailová adresa, kontaktní telefon, název firmy, daňové identifikační číslo.

5.5. Prodávající neprodleně po uskutečnění objednávky zašle kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu nebo jiným dohodnutým způsobem zprávu s údaji o jím zadané objednávce ve formě registračního čísla, ceny a pravidel. pro její úhradu, datum a způsob splnění Objednávky a informace o způsobu potvrzení Objednávky. Pokud Objednávka nebyla učiněna pro www.svetseminek.cz v rámci potvrzení Objednávky, Kupující prohlašuje, že údaje Kupujícího v ní uvedené jsou úplné a v souladu se skutečností, že je oprávněn uzavřít Smlouvu ve světle platného práva, že poskytnuté informace neporušují práva třetích osob, že se seznámil s obsahem Řádu a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení.

5.6. Po potvrzení objednávky prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu nebo jiným dohodnutým způsobem, že prodávající obdržel objednávku.

5.7. Pokud nebude Objednávka Kupujícím potvrzena, budou jím poskytnuté Osobní údaje Prodávajícím vymazány.

5.8. Kupující odesláním objednávky a jejím potvrzením uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na zboží.

5.9. Objednávka bude vyřízena za podmínky, že objednané Zboží bude dostupné na skladě Prodávajícího.

5.10. Pro akční výprodeje a výprodeje je určeno omezené množství Zboží. Objednávky Zboží jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty potvrzené Objednávky, až do vyčerpání zásob pokrytých touto formou prodeje.

5.11. Ke každé objednávce doručené kupujícímu je přiložen daňový doklad nebo účtenka vystavená prodávajícím.

CENY ZBOŽÍ

6.1. Všechny ceny Zboží uvedené na stránkách www.svetseminek.cz jsou uvedeny v české koruně a zahrnují DPH.

6.2. Ceny uvedené na www.svetseminek.cz jsou platné až do odvolání.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží v nabídce obchodu www.svetseminek.cz, zavádět do nabídky nové Zboží, provádět a zrušit propagační akce nebo je měnit. Tato práva nemají vliv na ceny Zboží v Objednávkách zadaných před datem účinnosti změny ceny, podmínky propagačních akcí nebo výprodejů.

 

ČAS DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY

 

7.1. V případě, že Zboží uvedené v Objednávce nebude k dispozici déle než 30 dnů, bude Kupující pokaždé informován o stavu Objednávky. Kupující je oprávněn rozhodnout o způsobu dalšího vyřízení objednávky po obdržení informace od prodávajícího o podmínkách a možnosti vyřízení objednávky. Pokud Kupující zaplatil za Zboží nedostupné, vrátí Prodávající Kupujícímu dlužnou částku za Zboží do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne zrušení části nebo celé Objednávky Kupujícím.

7.2. Objednávka Zboží s různými dodacími lhůtami je odeslána po dokončení celé Objednávky. Datum odeslání Zboží se rovná nejdelší době realizace jednotlivých Objednávek.

7.3. Objednávky jsou zpracovávány na adresu uvedenou kupujícím prostřednictvím externích přepravců (např. Česká pošta, jiné kurýrní společnosti). Zboží je také možné vyzvednout osobně na místě určeném prodávajícím.

7.4. Termín dodání Zboží deklarovaný dopravcem na území České republiky je 2-3 pracovní dny a Prodávající nenese odpovědnost za překročení této lhůty.

7.5. Prodávající nenese odpovědnost za nedodání Zboží nebo prodlení s jeho dodáním způsobené kupujícím nesprávně nebo nepřesně zadanou dodací adresu nebo z důvodů zaviněných přepravcem.

7.6. Okamžikem předání objednaného Zboží přepravci přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Zboží na Kupujícího. Kupující je povinen zkontrolovat převzaté Zboží od přepravce a jeho kompletnost. V případě, že je dodané Zboží poškozené nebo nekompletní, je Kupující povinen sepsat společně se zástupcem dopravce škodní protokol a nafotit, které doklady budou podkladem pro posouzení záruční odpovědnosti Prodávajícího nebo dopravce.

PLATBA A PŘEPLATKY

8.1. Cenu Zboží, na kterou se vztahuje daná Objednávka, uhradí Kupující formou elektronického bankovního převodu na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve zprávě uvedené v písm. 5.6 těchto Pravidel.

8.2. Platební podmínky ceny Zboží, na které se vztahuje daná Objednávka, jsou pro Kupujícího stanoveny následovně:

- pro fyzické osoby - platba předem na bankovní účet Prodávajícího do 7 dnů ode dne potvrzení Objednávky Kupujícím dle bodu 5.5 - 5.7 těchto Pravidel,

- pro fyzické osoby podnikající, právnické osoby - platba předem na bankovní účet Prodávajícího do 7 dnů ode dne potvrzení Objednávky Kupujícím dle bodu 5.5 - 5.7 těchto Pravidel,

8.3 V případě přeplatku v souvislosti s platbami za objednané Zboží vrátí Prodávající přeplatek formou převodu na bankovní účet, který Kupující použil k úhradě Zboží, poté, co Kupující odešle žádost o vrácení peněz. o přeplatku v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající vrátí přeplatek neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení žádosti kupujícího.

 REKLAMACE

9.1. Veškeré zboží dostupné v obchodě www.svetseminek.cz pochází z legálního zdroje a je originální.

9.2. Kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, odpovídá Prodávající za nesoulad Zboží se smlouvou za podmínek uvedených v zákoně ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitele (sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827)

9.3. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, odpovídá prodávající v rámci záruky za podmínek zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 1964, č. 16, položka 93, v platném znění).

9.4. Pro Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, je záruční doba 1 rok ode dne uzavření smlouvy o prodeji daného Zboží.

9.5. Zjistí-li kupující po převzetí Zboží výrobní vady, může uplatnit práva ze záruky/záruky poskytnuté na Zboží.

9.6. V případě reklamace by měl Kupující vrátit Zboží poštou nebo kurýrem na adresu Prodávajícího. Ke Zboží musí být přiložena kupní faktura s písemným popisem závad uvedených na Zboží. Prodávající nepřebírá Zboží zaslané na dobírku nebo na náklady příjemce.

9.7. Kupující zasílající inzerované zboží Prodávajícímu je povinen přiložit písemné prohlášení obsahující tyto údaje: údaje reklamujícího - celé jméno nebo obchodní firma, přesnou adresu bydliště nebo sídla a e-mailovou adresu, datum nákupu zboží. Zboží, název Zboží, kupní cena, přesně popsaná vada a okolnosti jejího vzniku, požadavek reklamujícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen přiložit také doklad o prodeji, zejména originál nebo kopii účtenky nebo faktury s DPH.

9.8. Reklamace je prodávajícím posouzena nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zásilky se Zbožím.

9.9. V případě uznání reklamace Prodávajícím bude poškozený Produkt opraven nebo vyměněn za jiný, plnohodnotný Produkt, a pokud to nebude možné, Prodávající vrátí Kupujícímu ekvivalent ceny Produktu nebo navrhne jiné dostupné Zboží. v obchodě www.svetseminek.cz

9.10. V rámci záruky prodávající odpovídá pouze za vady vzniklé z důvodů spočívajících v předmětu smlouvy, pokud se projeví v záruční době.

9.11. Záruka se nevztahuje zejména na:

- škody způsobené v důsledku opravy jinými osobami než prodávajícím nebo jím pověřeným subjektem,
- škody způsobené vnějšími faktory (blesk, nesprávný provoz elektrické, vodovodní, kanalizační nebo elektrické sítě),
- škody v důsledku údržby zboží není v souladu s doporučením prodávajícího,
- změny odstínů barev nezamýšlené výrobcem zboží vyplývající z provedení plastických a estetických vlastností výrobku a vlastností surovin, ze kterých je zboží vyrobeno, zejména rozdíly ve struktuře, kde jsou drobné rozdíly nejsou vadou výrobku a vyplývají ze specifikace materiálů a vlastností přírodních materiálů a vad materiálu (platí i pro rozdíly způsobené rozdílným datem výrobních šarží).

9.12. V případě porušení podmínek reklamačního řádu nemusí být reklamace uznána.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Kupující je oprávněn bez udání důvodů písemně odstoupit od kupní smlouvy na Zboží do 14 dnů ode dne převzetí Zboží za předpokladu, že přijaté a dříve objednané Zboží vrátí. Kupující je povinen v případě vůle uplatnit právo podle předchozí věty kontaktovat Zákaznický servis Prodávajícího za účelem dohody o termínu a místě převzetí Zboží Kupujícím. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Pokud byla cena za Zboží uhrazena Kupujícím, vrátí Prodávající dlužnou částku za Zboží sníženou o náklady na vyzvednutí Zboží u Kupujícího do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů,

10.2. Odstoupit od smlouvy je možné v případě, že produkt nevykazuje žádné stopy používání nebo nebyl nijak poškozen. Zboží musí být kompletní.

10.3. Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku

Prohlášení Provozovatele

11.1. V případně technické chyby zobrazeny na E-shopu u Zboží, jehož výše neodpovídá obvyklé ceně na trhu Provozovatel nemá povinnost dodat dané zboží. V takovém případě informujte daný E-shop, který Vám poskytne platné ceny a chybu ihned odstraní. Platnou cenu může Nakupující odmítnout, či přijmout. Pokud se tak nestane, zruší se od počátku celá Kupní smlouva


11.2. Fotografie slouží k ilustračním účelům. Provozovatel doporučuje seznámit se s popisem u daného zboží. Případně kontaktovat Provozovatele


11.3. Kontaktovat provozovatele lze při vyplnění kontaktního formuláře v záložce ( kontakt )

11.4. Uživatel bere na vědomí, že všechna semínka konopí s obsahem THC nad 0,3% na E-shopu Provozovatele jsou určena pouze ke sběratelským účelům a za platných zákonů České Republiky mají omezené použití. Provozovatel nedoporučuje výsev a pěstování rostlin semínek nad 0,3% THC. Kupující by se měl seznámit s platnou legislativou, neboť se dopouští v opačném případě trestného činu, či přestupku. 

Kupující si musí být vědom trestné odpovědnosti a zavazuje se, že semínka konopí nad 0,3% THC nesmějí být použity k výsevu ani k distribuci jakožto omamné látky a už vůbec ne osobám mladším 18-ti let. 

Popis zboží u semínek má informační charakter a je převzat od daného výrobce.

Veškeré články o pěstování slouží pouze k pěstování zahradních osiv a technického konopí s obsahem THC do 0,3%. Dále jen CBD. 

Tyto VOP vstupují v účinnost dne :

Datum: 31.7.2022